Anticipate - Prospective research

Anticipate - Prospective research

Via het programma Anticipate financiert Innoviris projecten van Belgische of buitenlandse academische onderzoekers met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

 

Via het Anticipate programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan Brusselse onderzoeksinstellingen met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit.

Het programma financiert zowel projecten in de humane als in de exacte wetenschappen. De projecten besteden steeds de nodige aandacht aan valorisatie van het onderzoek, bij voorkeur in samenwerking met een peter-instelling.

 

 

 

De thema's van Anticipate 2018 zijn: 

 • Artificiële intelligentie, digitalisering en automatisering van de samenleving

  • Hoe kunnen de ontwikkeling van traditionele industrie en radicale innovaties in de digitale industrie worden gecombineerd? Hoe dreigen deze ontwikkelingen het concept werk en arbeidsmarkt in de regio te veranderen? En zullen deze veranderingen kunnen plaatsvinden binnen de huidige wetgeving en juridische context?

  • Zal deze ontwikkeling het evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en productiviteit en anderzijds welzijn thuis en op het werk veranderen? In hoeverre kunnen deze technologieën de sociale verhoudingen, de manier waarop we in sociale relaties staan, of zelfs onze morele, ethische of spirituele opvattingen veranderen?

  • In hoeverre hebben intelligente internet algoritmes een invloed op een genuanceerde opinievorming bij burgers in het Gewest, en tot welke uitkomsten leiden ze? 

 • De compacte en groene stad

  Welke creatieve en innovatieve ideeën laten toe om de stad zo te bouwen dat deze compact is maar tegelijk de nodige ruimte laat voor natuur (in de ruime zin: biodiversiteit, groene ruimte, duurzaamheid… )?

  • Op welke manier kunnen aantrekkelijke, vernieuwende alternatieven een dense, mensonwaardige, niet duurzame stedelijke ontwikkeling vermijden?

  • Hoe kan de regeneratie van oude stadsinfrastructuur oplossingen bieden voor de toenemende verstedelijking, de steeds schaarser wordende (groene) ruimte en de verminderde biodiversiteit? Op welke manier kan de verdichting deel van het antwoord zijn op ecologische problemen?

  • Hoe kan duurzaam management en gebruik van de beschikbare natuur ingezet worden om de ecologische en maatschappelijke uitdagingen van verdichting aan te pakken? 

 • Het onzichtbare zichtbaar maken

  • Hoe kunnen we tot nu toe onzichtbare of onvoldoende zichtbare bevolkingsgroepen in Brussel, en in het bijzonder de meest kwetsbare groepen, beter zichtbaar maken voor het beleid?

  • Welke (voor Brussel) innovatieve methodologieën kunnen gebruikt worden die betrouwbare gegevens over deze populaties garanderen en het welzijn van de Brusselaars verbetert?

  • Welke concrete oplossingen voor dataverzameling kunnen het geïnformeerd nemen van beleidsbeslissingen in de toekomst versterken?

  • Welke methoden en statistische procedures kunnen gebruikt worden om de omvang van verborgen populaties te schatten en/of het inzicht in hun levenssituatie te verbeteren?

Meer informatie vind je in de informatiefiches in de toolbox op deze pagina. 

Een project komt in aanmerking voor Anticipate als :

 • de onderzoeker(s) in het project bij aanvang van het onderzoek minstens in het bezit is/zijn van een masterdiploma

 • de promotor(en) van het project de titel heeft/hebben van professor, onderzoeksverantwoordelijke of gevestigd onderzoeker aan een Brusselse onderzoeksinstelling

 • de aanvraag wordt ingediend vóór de vooropgestelde deadline vermeld in het aanvraagformulier

 • de aanvraag opgesteld is volgens de vormvereisten (gebruik van het correcte aanvraaggformulier, respect voor het minimum en maximum aantal pagina's, volledigheid, handtekening van alle partners, enzovoort)

 • de aanvragers hebben voldaan aan alle verplichtingen die werden opgelegd in het kader van een vorige toekenning van financiële steun door het Gewest

 • het project niet is begonnen vóór het indienen van de financieringsaanvraag

 • het project aansluit bij één van de thema's die door het Gewest werden gedefinieerd

 • het project een vernieuwende bijdrage levert aan één van deze thema's

Meer weten over de toelatingscriteria van Anticipate? Lees het reglement.
 

Hoe dien je een aanvraag in ?

De selectie gebeurt in 2 stappen.

 • Een expression of interest moet ten laatste op 15 december 2017 om 12u worden ingediend bij Innoviris via het formulier op de website. Raadpleeg vooraf het reglement

 • Innoviris evalueert de expressions of interest. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde expression of interest, kunnen een volledig voorstel indienen via het formulier op de website. Het volledige voorstel moet ten laatste op 25 april 2018 worden ingediend

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om je Tech transfer office of, in het geval van de VUB, je R&D departement te contacteren voor meer inlichtingen.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie die de kosten dekt voor:

 • het salaris van de onderzoeker(s) 

 • de werkingskosten van de onthalende onderzoeksgroep(en) inclusief een beperkt budget voor de promotor(en) en de administratieve kosten van de instelling (verplicht forfaitair bedrag van 10%).

De subsidie wordt toegekend voor een periode van twee jaar. De financieringsperiode kan met twee jaar verlengd worden.


Evaluatie

Het project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten in het domein van je project en door vertegenwoordigers van Innoviris.  

Ze baseren zich hiervoor op de ingediende documenten.

 

 Evaluatiecriteria van de jury:
 • de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het project (60%): wetenschappelijke originaliteit, helder programma met duidelijke onderzoeksvragen en meetbare doelstellingen en haalbaarheid van de planning

 • de impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30%): kennis van de situatie op het terrein, bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het Gewest, implementeerbaarheid van de verwachte resultaten en vulgarisatie

 • kwaliteit van het consortium (10%): expertise, complementariteit (in het geval van meerdere onderzoekers), samenwerking met een (para)publieke instelling

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Suzana Koelet

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 80
skoelet@innoviris.brussels