Anticipate - Prospective research

Anticipate - Prospective research

Via het programma Anticipate financiert Innoviris projecten van Belgische of buitenlandse academische onderzoekers met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

 

Via het Anticipate programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan Brusselse onderzoeksinstellingen met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit.

Het programma financiert zowel projecten in de humane als in de exacte wetenschappen. De projecten besteden steeds de nodige aandacht aan valorisatie van het onderzoek, bij voorkeur in samenwerking met een peter-instelling.

 

 

 

De thema's van Anticipate 2017 zijn: 

 • Maatschappelijke participatie en burgerschap. Hoe kan het menselijk en cultureel kapitaal van burgers met diverse culturele en sociale achtergronden worden ingezet ter bevordering van participatie, solidariteit en interactie in en tussen sociale groepen? Hoe kunnen met name jongeren rekening houdend met hun grote diversiteit op een innovatieve manier worden aangemoedigd tot samenlevingsparticipatie? Hoe kunnen ze beter betrokken worden bij besluitvormingsprocessen en maatschappelijke beslissingen die leiden tot sociale verandering en innovatie?

 • Gezondheid en leefmilieu. Hoe verhouden omgevingsfactoren zich tot de ontwikkeling van ziektes/onbehagen met inbegrip van problemen zoals verslavings- en stressfenomenen? Hoe kunnen we biomonitoringtools (diagnoses, sensoren, applicaties, enz.) inzetten voor de detectie van nefaste emissies, de monitoring van de kwaliteit van lucht en water, de zuivering van de binnen- en buitenlucht, de verbetering van de geluidsomgeving, …? Welke strategieën kunnen we toepassen of ontwikkelen voor het beheer van gezondheid-gerelateerde leefmilieurisico's?

 • Kringloopeconomie. Welk beeld hebben de verschillende Brusselse doelgroepen vandaag van de verschillende economische modellen en verbruiksmodi die aan de kringloopeconomie gekoppeld zijn?  Welke zijn de remmen en motivationele drijfveren vanuit het standpunt van de Brusselse gezinnen om naar deze nieuwe consumptiemodi te evolueren? Hoe kan er voor een evenwicht gezorgd worden tussen de behoeften van de gezinnen aan gebruikscomfort en de te vervullen eisen voor meer circulariteit?

 

Een project komt in aanmerking voor Anticipate als :

 • de onderzoeker of onderzoekers in het project bij aanvang van het onderzoek minstens houder is/zijn van een masterdiploma

 • de promotor of de promotoren van het project professor(en) of gevestigd(e) onderzoeker(s) is/zijn aan een Brusselse onderzoeksinstelling of onderzoeksverantwoordelijke(n) is/zijn van de instelling

 • de aanvraag ten laatste op de uiterste indiendatum van de oproep ingediend is bij Innoviris met de goedkeuring van de Rector, de Directeur van de hogeschool of een andere persoon die wettelijk gemachtigd is om de instelling te vertegenwoordigen

 • de aanvraag opgesteld is volgens de vormvereisten (gebruik van het juiste formulier, respecteert het gevraagde aantal gevraagde pagina’s, volledigheid van het formulier, etc.)

 • de onderzoeksinstelling aan het geheel van verplichtingen voldaan heeft opgelegd in het kader van een eventuele eerdere toekenning van subsidies door het Gewest

 • het project niet gestart is vóór het indienen van de subsidieaanvraag

 • het project aansluit bij één van de thematieken vastgelegd door het Gewest

 • het project een vernieuwende bijdrage levert aan één van deze thematieken

Meer weten over de toelatingscriteria van Anticipate? Lees het reglement.
 

Hoe dien je een aanvraag in ?

De selectie gebeurt in 2 stappen.

 • Een expression of interest moet ten laatste op 3 maart 2017 om 12u worden ingediend bij Innoviris via een formulier. Raadpleeg vooraf het reglement

 • Innoviris evalueert de expressions of interest. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde expression of interest, kunnen een volledig voorstel indienen via een formulier op onze website. Het volledige voorstel moet worden ingediend ten laatste op 19 mei 2017. Alle documenten die nodig zijn om je aanvraag in te dienen, vind je in de toolbox links bovenaan deze pagina. 

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om je Tech transfer office of, in het geval van de VUB, je R&D departement te contacteren voor meer inlichtingen.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie die de kosten dekt voor:

 • het salaris van de onderzoeker(s) 

 • de werkingskosten van de onthalende onderzoeksgroep(en) inclusief een beperkt budget voor de promotor(en) en de administratieve kosten van de instelling (verplicht forfaitair bedrag van 10%).

De subsidie wordt toegekend voor een periode van twee jaar. De financieringsperiode kan met twee jaar verlengd worden.


Evaluatie

Het project wordt geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten in het domein van je project en door vertegenwoordigers van Innoviris.  

Ze baseren zich hiervoor op de ingediende documenten.

 

 Evaluatiecriteria van de jury:
 • de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het project (60%): wetenschappelijke originaliteit, helder programma met duidelijke onderzoeksvragen en meetbare doelstellingen en haalbaarheid van de planning

 • de impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30%): kennis van de situatie op het terrein, bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het Gewest, implementeerbaarheid van de verwachte resultaten en vulgarisatie

 • kwaliteit van het consortium (10%): expertise, complementariteit (in het geval van meerdere onderzoekers), samenwerking met een (para)publieke instelling

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Suzana Koelet

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 80
skoelet@innoviris.brussels