OOI-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Home / OOI-beleid
Home / OOI-beleid

OOI-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BrusselHet Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan rekenen op een uitstekend weefsel van universiteiten en ondernemingen en op een uitgebreid aanbod aan kwaliteitsvolle overheids-en privé-instrumenten die bijdragen tot de regionale ontwikkeling. Ondanks de budgettaire context, was het Belgische O&O-budget dankzij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog nooit zo hoog als de afgelopen tien jaren. 

Naast het onderzoeksbeleid in de strikte zin van het woord met Innoviris als centrale instelling, investeert de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (G.I.M.B.) in de financiering van vernieuwende ondernemingen, heeft Citydev huisvestings-en incubatiestructuren opgesteld en stimuleert het Brussels Agentschap voor Ondernemen (Impulse) verschillende sectorale polen en helpt ze ondernemingen bij de deelname aan Europese programma's. 

De Raad voor Wetenschapsbeleid werd opgericht als onafhankelijk overlegorgaan voor de gewestelijke regering. De Raad bestaat uit experten uit de Brusselse onderzoeks-en innovatiewereld en heeft dus over een kritische en constructieve kijk op het gewestelijke beleid. Bovendien biedt de Raad een discussie-en samenwerkingsforum aan voor de verschillende actoren op het domein. 

Daarnaast nemen ook heel wat academische initiatieven en federaties deel aan het onderzoeksbeleid.

De drie belangrijke pijlers van het wetenschapsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het Gewestelijk Innovatieplan, de Boordtabel en het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. 

Om het regionale onderzoeks-en innovatievermogen te steunen en ervoor te zorgen dat meerdere actoren bijdragen tot de economische groei en de werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd voor de periode van 2006 tot 2013 het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) opgesteld. De vernieuwing van dit GIP staat op de agenda van de volgende gewestelijke legislatuur.  

Op korte termijn is het echter van belang het Gewest zo veel mogelijk te laten genieten van het hefboomeffect van de Europese beleidsstrategieën en dit op het moment dat belangrijke veranderingen worden aangekondigd. Eén van de belangrijkste uitdagingen bestaat erin Brusselse KMO's aan te moedigen om deel te nemen aan Europese programma's. Vanaf 1 januari 2014 volgt het Europese programma "Horizon 2020" het 7e Kaderprogramma voor O&O. Bovendien hecht de Europese Commissie veel belang aan projecten ten voordele van onderzoek en innovatie die geleid worden in het kader van de herziening van de structurele fondsen.

In deze context stond de Minister van Economie, Werkgelegenheid en Wetenschappelijk Onderzoek in mei 2011 aan de basis van een "Peer review" van het onderzoeksbeleid, waarna werd beslist om eind 2011 de regionale strategie voor onderzoek en innovatie te herzien.

Wenst u meer informatie over de regionale strategie voor onderzoek en innovatie? Lees dan hier het geactualiseerde Gewestelijk Innovatieplan.

In november 2012, werd het Gewestelijk Innovatieplan voorgesteld aan het grote publiek. Het plan geeft een visie over de toekomst van de OOI-sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stelt zowel een verzameling concrete acties op korte termijn (2013 - 2014) als een aantal aanpassingen voor de toekomst voor (te bereiken tussen 2014 - 2020). 

Bij deze "Herziening van het Gewestelijk Innovatieplan" werd een OOI-boordtabel toegevoegd. De boordtabel is een instrument voor de monitoring van het wetenschapsbeleid. Dankzij de tabel kunnen politieke beslissingen georiënteerd worden naar de belangrijkste pijlers volgens de karakteristieke eigenschappen van Brussel. 

De boordtabel is voornamelijk gebaseerd op de European Scoreboard en de voordracht "The Innovation Union" (Europe 2020). De tabel bevat 33 indiactoren die onderverdeeld worden in zes dimensies (input, ondernemingen, samenwerking, deelname aan Europese programma's, output en economische aspecten). De indicatoren die in de boordtabel werden opgenomen, worden op regelmatige tijdstippen verzameld om een correctie opvolging van het beleid en de situatie op dat moment te verzekeren. 

De indicatoren worden als volgt voorgesteld: 

Brussel, motor van de Belgische economie
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het centrum van de Belgische bekommernissen
Brussel, kweekvijver van beroepskrachten
Brussel, tertiaire economie met een hoog kennisniveau
Brussel verdubbelt inspanningen in investeringen
Brussel, een hoger innovatiepeil dan het Europese gemiddelde
Gewestelijke steun ook bestemd voor Europese drijfveren
Het Brussels Gewest steunt jonge innovatieve ondernemingen

Horizon 2020 is het financieringsprogramma van onderzoek en innovatie van de Europese Unie voor de periode 2014-2020. Het programma volgt het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling op dat van toepassing was op de periode van 2007 tot 2013.

Het programma groepeert het 7e Kaderprogramma, Eratom, voor concurrentievermogen en innovatie en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).

Via dit nieuwe programma financiert de Europese Unie interdisciplinaire projecten die een antwoord kunnen geven op grote economische en maatschappelijke uitdagingen in Europa. Het programma dekt de hele innovatieketen, vanaf een idee tot de marktlancering, en versterkt de steun voor de commercialisering van onderzoeksresultaten en de creativiteit van ondernemingen. 

Horizon 2020 heeft een budget van 79 miljard euro voor de periode 2014-2020 om projecten te steunen van onderzoeks-en innovatie-actoren zoals onderzoekers, universiteiten, onderzoekscentra en kleine of grote ondernemingen. De eerste oproep voor voorstellen werd gelanceerd op 11 december 2013.

 

De belangrijkste uitdagingen van H2020

 • De positie van de Europese Unie versterken in het domein van onderzoek, innovatie en technologie

 • Het concurrentievermogen van Europa versterken door te investeren in technologie en beroepen van de toekomst, dit alles om een intelligente, inclusieve en duurzame groei te creëren

 • Van Europa een aantrekkelijke regio voor onderzoek maken

 • Luisteren naar de bekommernissen van de burgers (gezondheid, milieu, schone energie) en oplossingen aanbieden voor maatschappelijke uitdagingen

 

De drie prioriteiten van het programma

Het H2020 programma is verdeeld in 3 prioriteiten (pijlers): 

 

Wetenschappelijk excelleren
 • Basisonderzoek bevorderen en nieuwe opportuniteiten creëren voor technologieën van de toekomst, samenwerking in onderzoek, interdisciplinair onderzoek en nieuwe manieren van denken steunen

 • In Europa onderzoeksinfrastructuren ontwikkelen op wereldniveau met een toegang voor alle Europese en internationale onderzoekers

 • De mobiliteit van Europese onderzoekers, internationale onderzoekers en onderzoekers uit derdewereldlanden steunen

 

Industriële prioriteit

Dit luik maakt het mogelijk:

 • het Europese leadership in generieke en industriële technologieën te versterken door middel van ICT-middelen, nanotechnologieën, geavanceerde materialen, biotechnologieën via de ondersteuning van onderzoek tussen de industrie en de overheid.

 • de toegang tot risicokapitaal te vergemakkelijken voor ondernemingen

 • innovatie in KMO's te steunen (een subprogramma dat speciaal bestemd is voor KMO's)

 

Maatschappelijke uitdagingen

 Dit luik ondersteunt interdisciplinaire projecten die een antwoord geven op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals: 

 • De gezondheidszorg, de demografische evolutie en welzijn

 • Voedselveligheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie

 • Duurzame, schone en efficiënte energieën

 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport

 • De strijd tegen de klimaatveranderingen, efficiënt gebruik van grondstoffen

 • De ontwikkeling van een vernieuwende inclusieve samenleving

 • De ontwikkeling van een veilige samenleving die de vrijheid en de veiligheid van Europa en haar burgers waarborgt

 

Meer informatie over een deelname aan het programma, vindt u op de pagina van Horizon 2020 op de website van Innoviris.